Scroll Top

USLOVI KORIŠĆENJA

Uvod

Predmetnim uslovima korišćenja Internet sajta i online kupovine (dalje u tekstu: ,,Uslovi korišćenja) propisani su opšti uslovi korišćenja ovih usluga koje korisnicima (dalje u tekstu: ,,Korisnik” ili ,,Kupac”) omogućava kupovinu proizvoda i usluga.

Pružalac usluge je kompanija DAHLIA KOZMETIČKO-FARMACEUTSKA I HEMIJSKA INDUSTRIJA DOO, BEOGRAD (ZEMUN), sa sedištem na adresi: Batajnički drum 12 u Beogradu – Zemunu, matični broj: 07034962, PIB: 100010812 (dalje: Kompanija“, ili Prodavac“).

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti Kompanije.

Upotreba Internet sajta

Sav materijal na Internet sajtu https://www.dahlia.rs (u daljem tekstu:,,Sajt„) predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Kompaniji, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Kompaniju. Korišćenjem Sajta se ne stiče vlasništvo na bilo kom delu Sajta kojem se pristupa.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan sadržaj dostupan na Sajtu je u isključivom vlasništvu Kompanije ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Kompaniju.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa Sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Kompanije.

Korisnik je u obavezi da ne postavlja sadržaj koji ima provokativni, grub, uvredljiv i agresivni karakterkoji protivreči moralnim i etičkim normama koje nisu u skladu sa odredbama pozitivnopravnogzakonodavstva Republike Srbije, kao i međunarodnim normama, a koji može da šteti Sajtu i/iliKompaniji, koji ne postupa u skladu sa propisima koji reguišu oblast intelektualnih prava, prava trećihlica, kao koji sadrži uvrede ili nekonstruktivnu kritiku na račun Kompanije i njenih saradnika.

Informacije na ovom Sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko Sajta prihvatate na sopstveni rizik.

Korisnik Sajta može biti samo punoletno lice, pa prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, potvrđuje se i garantuje uzrast za Sajta Kompanije.

Maloletna lica mogu koristiti Sajt Kompanije isključivo u skladu sa odredbama Politike privatnosti Kompanije.  

Korisnik snosi ličnu odgovornost za objavljivanje sadržaja u svim oblicima i načinima koji su dostupnina Sajtu Kompanije, uključujući preglede i komentare o našim proizvodima, kao i odgovornost za nastale posledice koje su povezane s objavama.

Postavljajući sadržaj Korisnik daje pravo bilo kom Korisniku Sajta da pristupi sadržaju.

Korisnik se obavezuje da ne objavljuje sadržaj koji spada u ekstremistički i pornografski, sadržaj kojiraspiruje nacionalnu ili versku diskriminaciju, koji poziva na nasilno rušenje vlasti, sadržaj koji je fašistički i nacionalistički.

Zabranjeno je svako korišćenja Sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.

Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad Sajtom ili pratećom opremom.

Korisnik je isključivo odgovorno lice za nabavku, priključak, instalaciju, preuzimanje, korišćenje iodržavanje bilo koje računarske opreme, softvera, telefonskih (kablovskih ili ostalih) usluga i uslugapriključka na Internet sa svog računara/tableta/mobilnog telefona ili bilo kog drugog uređaja koji imapristup Internetu i u pogledu svih troškova u vezi sa navedenim.

Korisnik je isključivo odgovoran za proveru računara/tableta/mobilnog telefona ili bilo kog drugoguređaja koji ima pristup Internetu, koji koristi i softvera u smislu postojanja virusa i drugih neželjenihprograma na uređajima koje koristi.

Kompanija ne snosi odgovornost za nastanak grešaka,  prestanak ili prekida u radu koji su povezanisa neadekvatnim korišćenjem ili problemom sa računarom/tabletom/mobilnim telefonom ili bilo kogdrugog uređaja koji ima pristup Internetu ili softverom Korisnika koji je povezan sa korišćenjem Sajtaili nekih njegovih delova.

U slučaju nanošenja štete trećim licima, drugim Korisnicima ili Sajtu, Korisnik se obavezuje da nadoknadi nastalu štetu u celosti.

Korisnik snosi odgovornost i sve troškove (uključujući nadoknađivanje gubitaka, štete, kazni, sudskih iostalih troškova) u slučaju da treća lica budu imala pretenzije, uključujući, ali se ne ograničavajućipretenzijama koje su povezane sa zaštitom intelektualnih prava trećih lica i za bilo koje obaveze kojepostoje prema Sajtu, a koje su vezane za zahteve treće strane i koje su povezane ili nastale uslednepostpanja po odredbama Uslova korišćenja, kao i ostalih akata Kompanije.

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika i Kompanija ne kontroliše, niti je odgovorna za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti.

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Sa Ličnim podacima Korisnika se postupa isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, kao i u skladu odredbama Politike privatnosti Kompanije.

Kompanija prikuplja samo neophodne lične podatke Korisnika potrebne za realizaciju kupovine i te podatke obrađujemo zakonito i transparentno

Detaljne informacije o obradi ličnih podataka Korisnika se nalaze u odeljku Sajta pod nazivom Politika privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnik razume da Kompanija po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti pristup istog ili korišćenje ovog Sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je Korisniksvojim radnjama na Sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Kompaniji (nerealizovanje pošiljki, odbijanje isporuke pošiljki i slično). Prodavac nije u obavezi da obavesti Korisnika o uskraćivanju pristupa Sajtu.

Kompanija se ne bavi razmatranjem i razrešavanjem sporova i konfliktnih situacija koje nastaju međuKorisnicima Sajta, ipak zadržava pravo da blokira stranicu Korisnika u slučaju dobijanja od drugihKorisnika osnovanih pritužbi na nedozvoljeno postupanje Korisnika na Sajtu.

Kompanija ne snosi odgovornost za samostalno otkrivanje od strane Korisnika svojih registracionih informacija drugim Korisnicima.

Kompanija ima prava, ali ne i obavezu da modifikuje tekst, fotografije, komentare i ostale materijale koje Korisnici postavljaju na Sajt.

Kompanija ima prava da obriše bilo koji tekst, fotografiju, komentare Korisnika bez obaveštavanja i objašnjavanja razloga.

Ukoliko Korisnik postupa u suprotnosti sa predmetnim Uslovima korišćenja ili postupa u suprotnosti sa drugim Aktima Kompanije ili postupa u suprotnosti sa propisima Republike Srbije, Kompanijazadržava pravo da dostavi organima zaduženim za sprovođenja zakona i nadležnim sudovima kada isti organi u skladu sa propisima to zahtevaju Korisnikove registracione informacije, IP adrese i ostale tražene informacije Korisnika.

Kompanija koristi informacije o aktivnostima Korisnika s ciljem da se poboljša rad Sajta.

Kompanija zadržava pravo da unosi bilo koja ograničenja u smislu korišćenje Sajta.

Kompanija zadržava pravo da zatvori, zaustavi, promeni Sajt ili njegove delove bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Prilikom korišćenja Sajta Korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Registracija

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i popunjenost podataka koji su uneti prilikom registracije na Sajt.

Nakon završetka procesa registracije Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje online prodavnice. Kompanija ne snosi odgovornost ukoliko Korisnik svoju pristpunu lozinku dostavi trećim licima na korišćenje iste.

Porudžbina putem Sajta je moguća za sve proizvode na sajtu klikom na dugme „Korpa„.

U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je greškom na Sajtu u odnosu na poručeni proizvod označena tehničkom omaškom netačna cena proizvoda, Prodavac će nastojati da Korisnika u što kraćem roku obavesti o navedenoj omašci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni proizvod važila u trenutku poručivanja. U tom slučaju Korisnik ima pravo da poručeni proizvod kupiprema ispravljenoj ceni ili da odustane od kupovine.

Kompanija zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od izabranih proizvoda. Kupac će biti obavešten emailom ili telefonom sa naznakom isporuke preostalih proizvoda od strane Prodavca.

Kompanija zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.

Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje.

Prodavac pakuje robu za Kupca pod kontrolisanim uslovima, čime se potvrđuje da je proizvod iz prostorija Prodavca poslat u ispravnom stanju.

Cena, plaćanje i isporuka

Cene proizvoda su izražene u dinarima i uključuju PDV.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija će nastojati da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

U cenu proizvoda iz ponude nije uračunata cena dostave/isporuke proizvoda, koja pada na teret Kupca.

Troškovi dostave/isporuke biće naznačeni zasebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.

Troškovi dostave/isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

Kompanija omogućava plaćanje proizvoda iz svoje ponude pouzećem (fizički, pri preuzetoj robi) i plaćanje platnim karticama. Način plaćanja Kupac bira pri zaključenju porudžbine na sajtu Kompanije.

Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje može uputiti e-mail adresu online@dahlia.rs.

Kompanija se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Kompanija neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Kompanija nije odgovorna za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Kompanija će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju računa. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) neodstacima na robe, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Reklamaciju na proizvode kupljene u online prodavnici, Kupac može prijaviti Kompaniji upućivanjem email–a na adresu: online@dahlia.rs ili upućivanjem pismena na adresu sedišta Kompanije: Batajnički drum 12 – Beograd – Zemun.

Prodavac će na upućenu reklamaciju Kupca odgovoriti u skladu sa rokovimima definisanim važećim zakonskim propisima.

Uslovi korišćenja i upotreba ovog Sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Ostalo

Sve akcije, programi lojalnosti i slične aktivnosti Kompanije, koje budu bile dostupne preko ovog Sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja.

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Kompanija zadržavapravo da ograničimo dostupnost Sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po slobodnom izboru Kompanije, u bilo koje doba.

Predmetni Uslovi korišćenja postaju obavezujući za Korisnika od trenutka kada Korisnik pristane na njegove uslove ili kupovinom proizvoda Kompanije upotrebom Sajta. Pre nego što Korisnik pristane na predmetne Uslove korišćenja, Korisnik je obavezan da se pažljivo upozna sa svim odredbama ovoh Uslova korišćenja.

Postavljajući sadržaj na Sajt, Korisnik potvrđuje da time bez naknade daje Kompaniji i Sajtu pravo da prikaže, reprodukuje, promeni, čuva, pokaže, adaptira, objavi, plasira, arhivira, prevede i na bilo koji drugi način koristi sadržaj ili bilo koji njegov deo bez ograničenja roka i teritorije delovanja.

Korisnik priznaje da Kompanija ima sva prava na Sajt kao jedinstveni objekat uključujući i sve komponente.

Prihvatajući odredbe predmetnih Uslova korišćenja Korisnik je saglasan da prilikom postavljanja sadržaja Korisnik ne postaje koautor Sajta i odriče se bilo kojih pretenzija, odnosno potraživanja na navedeno autorstvo ubuduće.

Pristup materijalima Sajta, između ostalog i sadržaju se daje Korisniku isključivo za lično korišćenje. Bez prethodne saglasnosti Kompanije u pisanoj formi  Korisnik nema prava da koristi, reprodukuje, širi na bilo koji način, kopira, javno pokazuje, objavljuje javno, prevodi, prepravlja ili koristi na bilo koji način za bilo koje druge ciljeve materijale Sajta.

Nakon prestanka važenja odredbi predmetnih Uslova korišćenja Kompanija i dalje ima sva prava na sadržaj bez bilo kojih obaveza da plati Korisniku korišćenje istog.

Uslovi korišćenja su podložni izmenama i dopunama.

Ovi Uslovi korišćenja Kopmanije važe od datuma objave na Sajtu od dana 29.04.2024.godine.